201212.20
0
0

Δημοσιευθείσα Νομολογία 2012

Διοικητικό Εφετείο Αθηνών 347/2012, παρασταθείς δικηγόρος Ηλίας Γ. Αργυροηλιόπουλος, δημοσιευθείσα σε Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ. Προμήθειες Νοσοκομείων. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε διαγωνισμό. Τρόπος υπολογισμού ποσοστού επί της προϋπολογιζομένης δαπάνης. Διοικητικό Εφετείο Αθηνών 349/2012, παρασταθείς δικηγόρος Ηλίας Γ. Αργυροηλιόπουλος, δημοσιευθείσα σε Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ. Προμήθειες Νοσοκομείων. Πρακτικό Δ.Σ. συμμετέχουσας σε διαγωνισμό προμηθειών εταιρείας περί εγκρίσεως…

201112.11
0
0

Δημοσιευθείσα Νομολογία 2011

Εφετείο Αθηνών 4332/2011, παρασταθείς δικηγόρος Ιωάννης Κοντούλας, δημοσιευθείσα εις Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ Κήρυξη στην Ελλάδα εκτελεστότητας αλλοδαπής διαιτητικής απόφασης. Δημόσια τάξη. Υπέρμετρη χρηματική κύρωση.

201111.20
0
0

Δημοσιευθείσα Νομολογία 2011

Συμβούλιο της Επικρατείας 281/2011, παρασταθείς δικηγόρος Ηλίας Γ. Αργυροηλιόπουλος, δημοσιευθείσα σε Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ. Προμήθειες Νοσοκομείων. Προσβολή με αίτηση ακύρωσης της αποδοχής της τεχνικής προσφοράς διαγωνιζομένης εταιρείας. Συμπροσβαλλόμενη θεωρείται και η απόφαση περί κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού.

201012.11
0
0

Δημοσιευθείσα Νομολογία 2010

Εφετείο Αθηνών 2183/2010, παρασταθείς δικηγόρος Ιωάννης Κοντούλας, δημοσιευθείσα και σχολιασθείσα εις Δίκαιο Επιχειρήσεων & Εταιρειών (ΔΕΕ) 2011, 706 Εμπορική αντιπροσωπεία, διανομή.

201011.20
0
0

Δημοσιευθείσα Νομολογία 2010

Συμβούλιο της Επικρατείας 2229/2010, παρασταθείς δικηγόρος Ηλίας Γ. Αργυροηλιόπουλος, δημοσιευθείσα σε Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ. Προμήθειες Νοσοκομείων. Απόρριψη τεχνικής προσφοράς διαγωνιζομένης εταιρείας. Για το παραδεκτό της προσφοράς απαιτείται υποβολή τόσο του πιστοποιητικού ISO 9001 ή μεταγενέστερου, και του κατασκευαστικού οίκου και του προμηθευτή, όσο και του πιστοποιητικού ISO 13485/03. Πιστοποιητικό μεταγενέστερο του ISO 9001 αναφερόμενο…

200912.11
0
0

Δημοσιευθείσα Νομολογία 2009

Άρειος Πάγος 1959/2009, παρασταθείς δικηγόρος Ιωάννης Κοντούλας, δημοσιευθείσα εις Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου (ΕπισκΕμπΔ) 2010, 438 Πολιτική Δικονομία, αδικοπραξία, προϋποθέσεις ευθύνης προστήσαντος, χρηματιστηριακές συναλλαγές. Εφετείο Αθηνών 2808/2009,  παρασταθείς δικηγόρος Ιωάννης Κοντούλας, δημοσιευθείσα εις ΔΕΕ 2010,193 Χρηματιστηριακές συναλλαγές

200911.20
0
0

Δημοσιευθείσα Νομολογία 2009

Διοικητικό Εφετείο Αθηνών 313/2009, παρασταθείς δικηγόρος Ηλίας Γ. Αργυροηλιόπουλος, δημοσιευθείσα σε Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ. Οφειλές από Προμήθειες Νοσοκομείων. Ο προμηθευτής για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του, μπορεί να ασκήσει ευθεία αγωγή για αποζημίωσή του, η οποία δικάζεται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό από το Διοικητικό Εφετείο. Υπερημερία του εναγομένου νοσοκομείου να καταβάλει στον ενάγοντα…

200711.20
0
0

Δημοσιευθείσα Νομολογία 2007

Εφετείο Πειραιώς 875/2007, παρασταθείς δικηγόρος Ηλίας Γ. Αργυροηλιόπουλος, δημοσιευθείσα σε ΠειρΝομ 2010/276 και Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ. Κληρονομία. Νόμιμη μοίρα. Τρόπος υπολογισμού νόμιμης μοίρας μεριδούχου. Κρίσιμος χρόνος για τον υπολογισμό της αξίας της κληρονομίας. Πραγματική και πλασματική κληρονομική ομάδα. Συνυπολογισμός παροχών του κληρονομούμενου. Συνεισφορά. Μέμψη άστοργης δωρεάς. Υπολογισμός νόμιμης μοίρας σε περίπτωση που συντρέχει επιζών…